«ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»

Ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός

που αναβιώνει την αρχαία Ελληνική Ιππική

σύμφωνα με το έργο του Ξενοφώντος «Περί Ιππικής».

“GREEK CENTAURS”

A non profit cultural organization

reviving the ancient Greek horsemanship

based on Xenophon’s work “On Horsemanship”

     Η Ελληνική Oμάδα Έφιππης Τοξοβολίας «Έλληνες Κένταυροι», η μόνη στο είδος της στην Ελλάδα, είναι ένας, μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός Οργανισμός ο οποίος υπηρετεί τον ιππικό και τοξευτικό πολιτισμό και τις παραδόσεις τους, ιδρυμένος το 2005 από τον Αριστοτέλη Ηρακλέους Καλέντζη ο οποίος εισήγαγε την Έφιππη και την Παραδοσιακή Τοξοβολία στη σύγχρονη Ελλάδα και εκπαιδεύθηκε στη «Κοιλάδα» του Κασσάι Λάιος που βρίσκεται στην Ουγγαρία. [http://www.horsebackarcherygr.com/CENTAURKASSAI.html]

 

     The Greek horseback archery team "Greek Centaurs", the only in its kind in Greece, is a cultural organisation aiming to serve for non-profit the equestrian and bowing civilization and traditions, and it has founded in 2005 by Aristotle Hercules Kalentzis who has been trained at the “Valley” school of Kassai Lajos located in Hungary and is the introducer of horseback archery and traditional archery in modern Greece. [http://www.horsebackarcherygr.com/CENTAURKASSAI.html]

 

     Όλα ξεκίνησαν από τη σκέψη του ιδρυτή ο οποίος θεωρεί ότι κανένας άνδρας δε θα πρέπει να πεθαίνει χωρίς προηγουμένως να έχει επικοινωνήσει ευγενικά με τον Ίππο ο οποίος μετέφερε στη ράχη του τόσο καλοσυνάτα και υπομονητικά αυτό που ξέρουμε ως ανθρώπινο πολιτισμό, μέσα στους αιώνες. Ο ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων», ερευνώντας ο ίδιος τις αρχαίες «ρίζες» της Έφιππης Τοξοβολίας και ακολουθώντας αυστηρά το ιστορικό πλαίσιό της, ίδρυσε επίσης την «Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία» (2008) θεωρώντας ότι η Έφιππη Τοξοβολία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μιας αμοιβαίας κατανοήσεως όλων των Ευρασιατικών λαών-φορέων αυτής της αρχέγονης πολεμικής τέχνης η οποία αναγνωρίζεται από την διεθνή “Unesco” ως μέρος της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Ο ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων», επίσης, αφιέρωσε μέρος της ζωής του προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα την Έφιππη και Παραδοσιακή Τοξοβολία αλλά και τον Τεγκρισμό, στη Μογγολία. 

 

     It all began as a thought drawn by its founder according to which, no man should die without having the change to communicate gently, priory, with the horse that has carried upon its back so kindly and patiently all of what is known as human civilization throughout the centuries. While exploring personally the ancient roots of Horseback Archery by following strictly its historical framework, the founder of “Greek Centaurs” had establish as well the “Hellenic Horseback Archery Society” (2008) considers horseback archery to be the connecting link of bilateral understanding of all the Eurasian tribes which in the depth of their traditions find themselves connected with this art of war which is recognized by “Unesco” as part of world-civilization heritage. The founder of the team has spent a period of his life in Mongolia understanding and trained there horseback archery, traditional archery and Tengrism. 

 

     Οι «Έλληνες Κένταυροι» αναβιώνουν τις Αξίες και τις Αρχές της Έφιππης Τοξοβολίας όπως, επίσης και τις τακτικές των αρχαίων Ελλήνων Θρακών και Κρητών Εφιπποτοξοτών αλλά και των Ελλήνων Στρατιωτών της Αναγεννήσεως (Estradioti) οι οποίοι υπήρξαν άτακτοι, έφιπποι πολεμιστές και προπομποί της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 οι οποίοι ως Εφιπποτοξότες καθιέρωσαν το ελαφρύ Ιππικό ως αποφασιστικό όπλο στα πεδία των μαχών της Ευρώπης. Οι «Έλληνες Κένταυροι», ακόμη, προάγουν σε διεθνές επίπεδο την έρευνα και την πρακτική μελέτη του ύστερου Βυζαντίου, ανακατασκευάζοντας και δοκιμάζοντας όπλα, πανοπλίες και μαχητικές τεχνικές της Ελληνικής μεσαιωνικής Ιστορίας. Όλα τα Μέλη της Ομάδος αυτής τα οποία σήμερα αριθμούν 518 κατηχούνται στις αρχαίες Ελληνικές Αξίες και το Καταστατικό της Εταιρείας θεμελιώνεται στις Αρχές της «Πολιτείας» του Πλάτωνος. 

 

     Actually, the “Greek Centaurs” revives the horseback archery’s values and principles as well as strategic tactics followed by the ancient Greek Thracian and Cretan horseback archers, by default also reviving the Renaissance Greek “Estradioti” (mounted stray warriors and precursors of the Greek national revolution of 1821) who under their specialization as horseback archers were able to reveal in the European war arena the light cavalry as the decisive weapon! “Greek Centaurs” serve in an international level the research and practical study of late Byzantium, reconstructing and testing weapons, armour and fighting techniques of mediaeval Greek history. All members of the team (518, at the moment) are been taught the ancient motherland values of Greece, and the Society’s Chart is based upon the Platonic guiding principles of “The Republic”.

     Οι ‘Έλληνες Κένταυροι» απολαμβάνουν ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως σύμφωνα με το περιεχόμενο δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων τα οποία έχει συγγράψει ο ιδρυτής της Ομάδος και ανέρχονται στην ιεραρχία της Ομάδος κατόπιν αυστηρών πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων, τηρουμένου λεπτομερούς οπτικοακουστικού αρχείου τόσο των καθημερινών μαθημάτων όσο και των τελικών εξετάσεων ώστε να τεκμαίρονται και να πιστοποιούνται οι ικανότητες των Μελών της Ομάδος. Οι πυλώνες των «Ελλήνων Κενταύρων» είναι το θάρρος και η πειθαρχία κατά την καθημερινή τους εκπαίδευση στην Έφιππη και στην παραδοσιακή Τοξοβολία που δεν νοούνται ως, απλά, «αθλήματα» αλλά ως ευγενείς τέχνες πολέμου. 

 

     The “Greek Centaurs” are going through a systemic training course curriculum according two training manuals written by the founder of the team in order to follow an approved training system and they climb up the hierarchy ladder of the team upon extensive successful testing, which are captured in still as well as motion files and are maintained in our team’s database to the credit of the abilities of the incumbents. Courage and discipline are the pillars of “Greek Centaurs” training in a daily base and here, horseback archery and traditional archery are considering not as “sports” than gentle arts of war. 

 

     Κατόπιν ευγενών προσκλήσεων τόσο της εν Αθήναις Πρεσβείας της Ουγγαρίας όσο και της “HELEXPO”, οι «Έλληνες Κένταυροι» είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο Ελληνικό Κοινό την Έφιππη και την Παραδοσιακή Τοξοβολία κατά την διάρκεια της 75ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (Δ.Ε.Θ., 11η έως 19η Σεπτεμβρίου 2010) η οποία θεωρείται ως ο κορυφαίος εκθεσιακός θεσμός στην Ελλάδα και, γενικώς, στα Βαλκάνια. Εκείνη τη χρονιά η Ουγγαρία ήταν η τιμώμενη χώρα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και ο χαρακτήρας αυτής της προσκλήσεως υπήρξε ιδιαιτέρως τιμητικός για τους «Έλληνες Κενταύρους» λόγω της εμπιστοσύνης της Ουγγρικής διπλωματικής αντιπροσωπείας προς την Ομάδα μας να επιδείξει την εθνική της πολεμική τέχνη της Έφιππης Τοξοβολίας.

     Upon the gentle invitation of both the Embassy of the Republic of Hungary in Athens and “HELEXPO”, the Greek horseback archery team had the pleasure to present first time in Greece the horseback archery and traditional archery to the public, during the 75th Thessaloniki International Fair (T.I.F. September 11th-19th 2010) which is considered the top exhibiting constitution in Greece and whole Balkans as well. The Republic of Hungary, for that year was the honoured country of the Fair and this invitation had a character of serious gravity for the “Greek Centaurs” because the Hungarian Diplomatic Legation trusted Greeks to present its particularly traditional Martial Art! 

 

     Οι «Έλληνες Κένταυροι» προσεκλήθησαν, επίσης, από την εν Αθήναις Ουγγρική Πρεσβεία να επιδείξουν Έφιππη Τοξοβολία και Έφιππες Πολεμικές Τέχνες στον ιστορικό Ιππικό Όμιλο Αμαρουσίου, στις 20 Μαίου 2011, ενώπιον όλων των ξένων στρατιωτικών διπλωματών με την ευκαιρία του εορτασμού της «Ημέρας των Ουγγρικών Ενόπλων Δυνάμεων». 

 

     Equestrian Martial Arts revive, after a further gentle invitation of Hungarian Embassy in Athens celebrating the “Day of Hungarian Armed Forces” (May, 20th 2011) in the most historical riding club of Greece, in Paradisos - Amarousion, in the middle of Greek capital. That event was before all foreign military attachés in Athens’ Embassies. 

 

     Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «Έλληνες Κένταυροι», μέχρι τώρα, έχει κατακτήσει δύο παγκόσμια πρώτα βραβεία, το πρώτο στους διεθνείς αγώνες «W.T.A.F. 2010» της Νοτίου Κορέας για την καλύτερη επίδειξη Παραδοσιακής Τοξοβολίας, όπως επίσης και το πρώτο παγκόσμιο βραβείο της καλύτερα οργανωμένης εθνικής Ομάδος στους διεθνείς αγώνες του Qinghai (2012) στη Λαϊκή Κίνα. 

 

     Up to date the horseback archery team “Greek Centaurs” have earned two important awards, the first award in the international competitions of W.T.A.F. 2010 in South Korea for the best performed exhibition of traditional archery and the second award was earned during the international competitions of Qinghai in 2012 in China, the award was granted to the team as the best organized national Team.

     Οι «Έλληνες Κένταυροι» έχουν, επίσης, κατακτήσει ένα κύπελλο και δύο μετάλλια στους διεθνείς αγώνες Παραδοσιακής Τοξοβολίας στη Κωνσταντινούπολη (Τουρκία, 2012) ενώ κάθε χρόνο λαμβάνουν μέρος σε αγώνες και συναντήσεις εκτός ελληνικών συνόρων. 

 

     The “Greek Centaurs” has also earned a competition cup as well as two medals in the international games of Traditional Archery in Constantinople in 2012 (Turkey), while each year it participates in games and meetings beyond the Greek borders. 

 

     Επιπλέον, οι «Έλληνες Κένταυροι» έχουν κατακτήσει αργυρό μετάλλιο στους διεθνείς «Αγώνες Ιστορικού Τόξου» του Σαν Μαρίνο «M.A.E.C. 2015». 

 

     Furthermore, “Greek Centaurs” has earned a silver medal in the international “Historical Bow” competitions of San Marino, “M.A.E.C. 2015”. 

 

     Μετά από μία τιμητική πρόσκληση από τους Οργανωτές του «6ου Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Συνεδρίου» (5 – 8 Οκτωβρίου 2015, Αθήναι) ο Ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων» Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης και το Μέλος Εριθέλγη Μεραμβελιωτάκη έλαβαν μέρος παρουσιάζοντας, ο μεν πρώτος, τη φιλοσοφική προσέγγιση της Έφιππης Τοξοβολίας, η δε δεύτερη την φιλοσοφική διάσταση της Παραδοσιακής Τοξοβολίας ενώπιον ενός ευάριθμου και διεθνούς ακροατηρίου.

 

     After a honorary invitation from the Board of the Leaders of the “6th World Philosophical Forum” (October 5th-8th, 2015, in Athens), the founder of “Greek Centaurs” Aristotle Herc. Kalentzis and the member Erithelgi Meramveliotaki have participated in order to present the philosophical procedure of Horseback Archery (the first one) and the philosophical dimension of Traditional Archery (the second one) before a, numerous, international audience.

 

     Η Ομάδα των «Ελλήνων Κενταύρων» έχει συμμετάσχει σε τρία ειδικά Συνέδρια για την Παραδοσιακή Τοξοβολία στη Νότιο Κορέα (W.T.A.F. 2009, 2010 και 2011) και έχει καταθέσει μελέτες για την Παραδοσιακή Τοξοβολία οι οποίες δημοσιεύονται στα Πρακτικά του κάθε Συνεδρίου. 

 

     The Team of the “Greek Centaurs” has participated in three specialized forums of Traditional Archery in South Korea (W.T.A.F. 2009, 2010 and 2011) and has placed each time announcements regarding the Traditional Archery that have been published into each forums book of collective notes. 

 

     Οι «Έλληνες Κένταυροι» έχουν, επίσης, λάβει μέρος σε πολλούς διεθνείς αγώνες Έφιππης Τοξοβολίας και Παραδοσιακής Τοξοβολίας όπως στη “BIGA 2012”, “GÜMÜŞYA 2012”, “GRUNWALD 2014”, "ΕΟCHA 2013, “KHOW 2014”, “HUNOCHA 2014”, “SAN MARINO M.A.E.C. 2015”, “GYULA 2016”.  

 

     “Greek Centaurs” has also participated in many international Horseback Archery and Traditional Archery international competitions, such as “BIGA 2012”, “GÜMÜŞYA 2012”, “GRUNWALD 2014”, "ΕΟCHA 2013, “KHOW 2014”, “HUNOCHA 2014”, “SAN MARINO M.A.E.C. 2015”, “GYULA 2016”.

     Εκτός των άλλων, οι «Έλληνες Κένταυροι» έχουν διοργανώσει και μία βιωματική εκπαιδευτική διημερίδα στον Άγιο Σωζόμενο της Κύπρου (30ή Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 2015) προκειμένου να ασκηθούν να προβάλουν και να τιμήσουν τις Έφιππες Πολεμικές Τέχνες των Ελλήνων Στρατιωτών της Αναγεννήσεως (Estradioti) σε έναν τόπο (Κύπρο) στον οποίο πολέμησαν. 

 

     “Greek Centaurs”, also, has organized an experiential, 3 days, educating meeting in Agios Sozomenos [January 30th-February 1st 2015] in order to practice, promote and honour the equestrian martial arts of the Greek Estradioti in a place (Cyprus) they fought during Renaissance period. 

 

     Η δραστηριότητα των «Ελλήνων Κενταύρων» έχει προβληθεί ευρύτατα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η Ομάδα έχει λάβει μέρος και σε πολλές τηλεοπτικές παραγωγές και ντοκιμαντέρ με άξονα την θεματική της Έφιππης και Παραδοσιακής Τοξοβολίας , όπως στο ντοκιμαντέρ «Η Εκδίκηση της Σπάρτης» του “History Channel”, «ΜΑΡΑΘΩΝ, 2500 ΧΡΟΝΙΑ» του Ευ. Μυγδάλη κλπ.

     Similarly the activities and actions of the team has been promoted widely and has been commented upon by the Greek and foreign press media in the form of publications and presentations. It has also participated in major international TV Productions and documentaries (such as the “Spartan Vengeance” of “History Channel”, the historical production “Marathon 2500 Years” directed by Ev. Mygdalis etc.) on the thematic of horseback archery and traditional (instinctive) archery. 

 

     Προσφάτως, η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «Έλληνες Κένταυροι» έλαβαν μέρος σε ιστορικό ντοκιμαντέρ με θέμα την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου το οποίο σκηνοθέτησε η Ελένη Βλάσση για το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεραπέτρας (Κρήτη) και 32 χώρες, υπό την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τίτλος του ντοκιμαντέρ «ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ» με τον γνωστό Έλληνα ηθοποιό Γιάννη Δρίτσα.

     Recently, the Hellenic horseback archery team “Greek Centaurs” joined the historical documentary film concerning the Alexander's Campaign, directed by Helen Vlassis for the “International Ierapetra Documentary Festival” (Crete) and 32 more countries, under the auspices of the Greek Ministry of Culture and the University of Crete. The title of this documentary is “A GOD IS BORN” with the well known Greek actor Giannis Dritsas. 

 

     Από τον Δεκέμβριο του 2012 οι «Έλληνες Κένταυροι» διοικούνται από τον Αρχηγό Ομάδος Δημήτριο Π. Χρήστου (Αρπάλυκο) ο οποίος εκπαιδεύθηκε από τον ιδρυτή της Ομάδος ο οποίος είναι ευτυχής παρατηρώντας στο πρόσωπο του νέου Αρχηγού έναν άξιο διάκονο της Έφιππης αλλά και Παραδοσιακής Τοξοβολίας στην Ελλάδα. Παραλλήλως, ένα Παράρτημα των «Ελλήνων Κενταύρων» που λειτουργεί στη Κύπρο από το 2013, διοικείται από την 14χρονη Αναστασία Φ. Φωτίου. 

 

     Since December 2012 the “Greek Centaurs” is being run by its new team-leader Demetrios P. Christou (Harpalycus) who has been trained by its founder who is happy to see in his ambient personality a worthy descendant for the benefit of horseback archery and traditional archery in Greece. In parallel, a branch of “Greek Centaurs” is running by a 14 years old girl, Anastasia F. Fotiou in Cyprus-island where a school is also existed since 2013. 

 

     Ένα επιτυχές 4ωρο Σεμινάριο Υπερπηδήσεως Εμποδίων διεξήχθη στο Μέγαρο «ΚΟΥΜΠΑ» την 17η Ιανουαρίου 2016, αποκλειστικώς για τα Μέλη της Ελληνικής Ομάδος Έφιππης Τοξοβολίας «ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ», από τον Ιδρυτή της.

 

     A very successful 4 hours Show Jumping Seminar was held in “KOUMBAS” Building on January 17th, 2016, from the founder of “Greek Centaurs”, exclusively for the Members of this Greek Horseback Archery Team.

 

     Την 31η Ιανουαρίου 2016, οι «Έλληνες Κένταυροι» καταρριχόμενοι στο «Μέγα Ρέμα» Φθιώτιδος συνδυάζουν για πρώτη φορά παγκοσμίως την Ενστικτώδη Τοξοβολία και την τέχνη της καταβάσεως Φαραγγιών.

 

     On January 31st, 2016, “Greek Centaurs” rapelling in Greek “Grand Canyon” (Mega Rema canyon of Fthiotis, Greece) combined Archery and Canyoning daring first time known a new approach of instinctive archery!

 

     Oι «Έλληνες Κένταυροι» είχαν την Τιμή να λάβουν μέρος στο βίντεο κλιπ της «Ιστορίας ενός Ήρωα», του τελευταίου επικού δράματος του πολυβραβευμένου μας συνθέτη Δημητρίου Κατή . Τα γυρίσματα έγιναν στη Κοιλάδα των «Ελλήνων Κενταύρων». 

 

     "Greek Centaurs" horseback archery team had the honor to participate the video clip of “The Story of a Hero”, the last epic-drama of the multi-award winning composer Demetrios Katis. Shooting was held in the Valley of “Greek Centaurs” (Koropi-Attica).

 

     Από τον Φεβρουάριο του 2016, με πρωτοβουλία του Αθανασίου Ψωρομύτη, ενός εκ των παλαιοτέρων Μελών της Ομάδος μας, άρχισε να λειτουργεί στη Καλαμάτα μία ειδική Σχολή Ενστικτώδους Τοξοβολίας για τυφλούς Τοξότες. Αυτή είναι η πρώτη Σχολή του είδους της στην Ελλάδα και, ίσως, παγκοσμίως. 

 

     From February 2016, on the initiative of Athanasios Psoromytis one of the oldest members of our team began operating in Greece (Kalamata) a special School of Instinctive Archery especially for blind Archers. This is the first School of its kind in Greece and maybe worldwide. 

 

     Τη 2αν Απριλίου 2016, διεξήχθη στη Σχολή των «ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ» από τον Ιδρυτή της, ένα επιτυχές 4ωρο Σεμινάριο Υπερπηδήσεως Εμποδίων τόσο για τα Μέλη της Ελληνικής Ομάδος μας όσο και για επισκέπτες. 

 

     A very successful 4 hours Show Jumping Seminar was held in “GREEK CENTAURS” School, on April 2nd, 2016, from the founder of “Greek Centaurs”, for both the Members of the Greek Horseback Archery Team as well as visitors. 

 

     Την 15η Μαίου 2016, στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών και σε ειδική εκδήλωση, ανεκοινώθη η ίδρυση και λειτουργία μέσα στο πλαίσιο της Ομάδος των «Ελλήνων Κενταύρων» Σχολή εκπαιδεύσεως τυφλών τοξοτών και ιππέων στην Καλαμάτα.

     Οn May 15th, 2016 in War Museum of Athens in a special event announced the establishment and operation within the framework of “Greek Centaurs” team a school to train blind archers and horse-riders, running in Kalamata. 

 

     Το Γερμανικό περιοδικό "Traditionell Bogenschiessen", στο επετειακό τεύχος 80 για τα 20 έτη συνεχούς λειτουργίας, προχώρησε σε ένα τιμητικό για εμάς αφιέρωμα. 

 

     The German magazine "Traditionell Bogenschiessen", in the 80th anniversary issue, for its 20 years of international circulation, included a honouring tribute to our team.

 

     Η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας «Έλληνες Κένταυροι», έπειτα από ευγενή πρόσκληση της διοργανωτικής επιτροπής της ετησίας Ελληνικής εθνικής συναθροίσεως των «Προμηθείων», συμμετείχε στην 21η διοργάνωση κατά την οποία επιτεύχθηκε η πολυπληθέστερη μύηση νέων τοξοτών στην Παραδοσιακή Τοξοβολία. 

 

     The Hellenic team of “Greek Centaurs”, participated in "Promethea 2016" kindly invited by the organisation commission, a unique ceremony referring to Greek civilization and values, in which for the first time in Greece a huge number of new archers targeted for the very first time. 

 

     Κατόπιν ευγενούς προσκλήσεως των Συνελλήνων της Ελληνικής Θρησκευτικής Κοινότητος "ΙΕΡΑ ΦΙΛΕΝΘΕΩΝ ΙΣΤΙΗ", η Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" συμμετέσχε δι' αντιπροσωπείας στα 4α Παναθήναια (2016), την Τετάρτη, 3η Αυγούστου 2016, τιμώντας την πολιούχο των Αθηνών, θεά Αθηνά Παλλάδα.

 

     Being invited by the organising team of Hellenic religion community "ΙΕΡΑ ΦΙΛΕΝΘΕΩΝ ΙΣΤΙΗ", Greek Centaurs participated in 4th annual ceremony of "Panathenea", honouring the goddess Athena, protector of the city of Athens.

     Το Γερμανικό περιοδικό "Traditionell Bogenschiessen", στο τεύχος 84, προχώρησε σε ένα δεύτερο αφιέρωμα για την Ομάδα μας, αναφερόμενο στη μοναδική παγκοσμίως Σχολή για τυφλούς Τοξότες που λειτουργεί στο πλαίσο του Παραρτήματός μας των "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ" 

 

     The German magazine "Traditionell Bogenschiessen", in its 84th issue, included a further honouring tribute to our team, refering the only in world School for blind Archers which works in the frame of our Branch in Kalamata "GREEK CENTAURS OF KALAMATA".

     Στη σημερινή Ελλάδα, παρά τη πασίγνωστη οικονομική καταστροφή, υπάρχουν Έλληνες αφιερωμένοι στη καλλιέργεια των αρχαίων Αξιών, όπως στον ιππικό και τοξευτικό πολιτισμό με εντελώς αφιλοκερδή τρόπο. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στους «Έλληνες Κενταύρους» κοστίζει μία ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, το κάθε μάθημα Ιππασίας κοστίζει 10 ευρώ, ενώ, εντελώς δωρεάν είναι η συμμετοχή στα μαθήματα Παραδοσιακής Τοξοβολίας (παρέχονται δωρεάν κοινόχρηστα τόξα) διότι στόχος της Ομάδος είναι η διαμόρφωση χαρακτήρων πολύ πέραν της προσδοκίας κυπέλλων και μεταλλίων. Και όπως οι νεαροί αρχαίοι Σπαρτιάτες έλεγαν υπερήφανοι στους γεννήτορές τους:

 

                                     “ΑΜΜΕΣ ΔΕ ΓΕΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ!!”

 

     In today’s Greece, despite the well known financial disaster, there are Greeks devoted to cultivate ancient Values like equestrian and bowing civilization on a non profit basis. For this reason to participate “Greek Centaurs” the annual fee is 15 euros, each horse-riding lesson costs 20 euros and traditional archery is for free (bows free of charge offered to common use, included) because this team aims to improve characters beyond common aspects for cups and medals. And, as it was addressed by the ancient youngsters Greek of Sparta to their elders:

 

                                        “ΑΜΜΕΣ ΔΕ ΓΕΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ!”

 

                                                         [We will grow to be better than you!]