top of page

«ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ»

Ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός

που αναβιώνει την αρχαία Ελληνική Ιππική

σύμφωνα με το έργο του Ξενοφώντος «Περί Ιππικής».

“GREEK CENTAURS”

A non profit cultural organization

reviving the ancient Greek horsemanship

based on Xenophon’s work “On Horsemanship”

     Η Ελληνική Oμάδα Έφιππης Τοξοβολίας «Έλληνες Κένταυροι», η μόνη στο είδος της στην Ελλάδα, είναι ένας, μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός Οργανισμός ο οποίος υπηρετεί τον ιππικό και τοξευτικό πολιτισμό και τις παραδόσεις τους, ιδρυμένος το 2005 από τον Αριστοτέλη Ηρακλέους Καλέντζη ο οποίος εισήγαγε την Έφιππη και την Παραδοσιακή Τοξοβολία στη σύγχρονη Ελλάδα και εκπαιδεύθηκε στη «Κοιλάδα» του Κασσάι Λάιος που βρίσκεται στην Ουγγαρία. [http://www.horsebackarcherygr.com/CENTAURKASSAI.html]

 

     The Greek horseback archery team "Greek Centaurs", the only in its kind in Greece, is a cultural organisation aiming to serve for non-profit the equestrian and bowing civilization and traditions, and it has founded in 2005 by Aristotle Hercules Kalentzis who has been trained at the “Valley” school of Kassai Lajos located in Hungary and is the introducer of horseback archery and traditional archery in modern Greece. [http://www.horsebackarcherygr.com/CENTAURKASSAI.html]

 

     Όλα ξεκίνησαν από τη σκέψη του ιδρυτή ο οποίος θεωρεί ότι κανένας άνδρας δε θα πρέπει να πεθαίνει χωρίς προηγουμένως να έχει επικοινωνήσει ευγενικά με τον Ίππο ο οποίος μετέφερε στη ράχη του τόσο καλοσυνάτα και υπομονητικά αυτό που ξέρουμε ως ανθρώπινο πολιτισμό, μέσα στους αιώνες. Ο ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων», ερευνώντας ο ίδιος τις αρχαίες «ρίζες» της Έφιππης Τοξοβολίας και ακολουθώντας αυστηρά το ιστορικό πλαίσιό της, ίδρυσε επίσης την «Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία» (2008) θεωρώντας ότι η Έφιππη Τοξοβολία αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μιας αμοιβαίας κατανοήσεως όλων των Ευρασιατικών λαών-φορέων αυτής της αρχέγονης πολεμικής τέχνης η οποία αναγνωρίζεται από την διεθνή “Unesco” ως μέρος της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς. Ο ιδρυτής των «Ελλήνων Κενταύρων», επίσης, αφιέρωσε μέρος της ζωής του προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα την Έφιππη και Παραδοσιακή Τοξοβολία αλλά και τον Τεγκρισμό, στη Μογγολία. 

 

     It all began as a thought drawn by its founder according to which, no man should die without having the change to communicate gently, priory, with the horse that has carried upon its back so kindly and patiently all of what is known as human civilization throughout the centuries. While exploring personally the ancient roots of Horseback Archery by following strictly its historical framework, the founder of “Greek Centaurs” had establish as well the “Hellenic Horseback Archery Society” (2008) considers horseback archery to be the connecting link of bilateral understanding of all the Eurasian tribes which in the depth of their traditions find themselves connected with this art of war which is recognized by “Unesco” as part of world-civilization heritage. The founder of the team has spent a period of his life in Mongolia understanding and trained there horseback archery, traditional archery and Tengrism. 

 

     Οι «Έλληνες Κένταυροι» αναβιώνουν τις Αξίες και τις Αρχές της Έφιππης Τοξοβολίας όπως, επίσης και τις τακτικές των αρχαίων Ελλήνων Θρακών και Κρητών Εφιπποτοξοτών αλλά και των Ελλήνων Στρατιωτών της Αναγεννήσεως (Estradioti) οι οποίοι υπήρξαν άτακτοι, έφιπποι πολεμιστές και προπομποί της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 οι οποίοι ως Εφιπποτοξότες καθιέρωσαν το ελαφρύ Ιππικό ως αποφασιστικό όπλο στα πεδία των μαχών της Ευρώπης. Οι «Έλληνες Κένταυροι», ακόμη, προάγουν σε διεθνές επίπεδο την έρευνα και την πρακτική μελέτη του ύστερου Βυζαντίου, ανακατασκευάζοντας και δοκιμάζοντας όπλα, πανοπλίες και μαχητικές τεχνικές της Ελληνικής μεσαιωνικής Ιστορίας. Όλα τα Μέλη της Ομάδος αυτής τα οποία σήμερα αριθμούν 518 κατηχούνται στις αρχαίες Ελληνικές Αξίες και το Καταστατικό της Εταιρείας θεμελιώνεται στις Αρχές της «Πολιτείας» του Πλάτωνος. 

 

     Actually, the “Greek Centaurs” revives the horseback archery’s values and principles as well as strategic tactics followed by the ancient Greek Thracian and Cretan horseback archers, by default also reviving the Renaissance Greek “Estradioti” (mounted stray warriors and precursors of the Greek national revolution of 1821) who under their specialization as horseback archers were able to reveal in the European war arena the light cavalry as the decisive weapon! “Greek Centaurs” serve in an international level the research and practical study of late Byzantium, reconstructing and testing weapons, armour and fighting techniques of mediaeval Greek history. All members of the team (518, at the moment) are been taught the ancient motherland values of Greece, and the Society’s Chart is based upon the Platonic guiding principles of “The Republic”.

     Οι ‘Έλληνες Κένταυροι» απολαμβάνουν ένα συστηματικό πρόγραμμα εκπαιδεύσεως σύμφωνα με το περιεχόμενο δύο εκπαιδευτικών εγχειριδίων τα οποία έχει συγγράψει ο ιδρυτής της Ομάδος και ανέρχονται στην ιεραρχία της Ομάδος κατόπιν αυστηρών πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων, τηρουμένου λεπτομερούς οπτικοακουστικού αρχείου τόσο των καθημερινών μαθημάτων όσο και των τελικών εξετάσεων ώστε να τεκμαίρονται και να πιστοποιούνται οι ικανότητες των Μελών της Ομάδος. Οι πυλώνες των «Ελλήνων Κενταύρων» είναι το θάρρος και η πειθαρχία κατά την καθημερινή τους εκπαίδευση στην Έφιππη και στην παραδοσιακή Τοξοβολία που δεν νοούνται ως, απλά, «αθλήματα» αλλά ως ευγενείς τέχνες πολέμου. 

 

     The “Greek Centaurs” are going through a systemic training course curriculum according two training manuals written by the founder of the team in order to follow an approved training system and they climb up the hierarchy ladder of the team upon extensive successful testing, which are captured in still as well as motion files and are maintained in our team’s database to the credit of the abilities of the incumbents. Courage and discipline are the pillars of “Greek Centaurs” training in a daily base and here, horseback archery and traditional archery are considering not as “sports” than gentle arts of war. 

 

 

     Στη σημερινή Ελλάδα, παρά τη πασίγνωστη οικονομική καταστροφή, υπάρχουν Έλληνες αφιερωμένοι στη καλλιέργεια των αρχαίων Αξιών, όπως στον ιππικό και τοξευτικό πολιτισμό με εντελώς αφιλοκερδή τρόπο. Για τον λόγο αυτό η συμμετοχή στους «Έλληνες Κενταύρους» κοστίζει μία ετήσια συνδρομή 15 ευρώ, το κάθε μάθημα Ιππασίας κοστίζει 10 ευρώ, ενώ, εντελώς δωρεάν είναι η συμμετοχή στα μαθήματα Παραδοσιακής Τοξοβολίας (παρέχονται δωρεάν κοινόχρηστα τόξα) διότι στόχος της Ομάδος είναι η διαμόρφωση χαρακτήρων πολύ πέραν της προσδοκίας κυπέλλων και μεταλλίων. Και όπως οι νεαροί αρχαίοι Σπαρτιάτες έλεγαν υπερήφανοι στους γεννήτορές τους:

 

                                     “ΑΜΜΕΣ ΔΕ ΓΕΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ!!”

 

     In today’s Greece, despite the well known financial disaster, there are Greeks devoted to cultivate ancient Values like equestrian and bowing civilization on a non profit basis. For this reason to participate “Greek Centaurs” the annual fee is 15 euros, each horse-riding lesson costs 20 euros and traditional archery is for free (bows free of charge offered to common use, included) because this team aims to improve characters beyond common aspects for cups and medals. And, as it was addressed by the ancient youngsters Greek of Sparta to their elders:

 

                                        “ΑΜΜΕΣ ΔΕ ΓΕΣΟΜΕΘΑ ΠΟΛΛΩ ΚΑΡΡΟΝΕΣ!”

 

                                                         [We will grow to be better than you!]

Συνεχίστε ΕΔΩ

Continue HERE

B (36).JPG
bottom of page